Τούρτες & καραμέλες απο πάνες στολισμένες με αξεσουάρ & Προίκα Μωρού
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Όροι χρήσης

ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ ΜΩΡΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΑΜΑΔΕΣ - ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ 30€ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ ΤΟΥΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΣ

Α Π Ο Σ ΤΟ Λ Ε Σ  Δ Ω Ρ Ε Α Ν  Σ Τ Α  Μ Ε Α Ι Υ Τ Η Ρ Ι Α  Α Θ Η Ν Ω Ν

Κάτω των 30€ παραγγελίες έχουν έξοδα αποστολής 5€

Όροι Χρήσης

1. Η επιχείρηση «Turtolino» δημιούργησε τον δικτυακό τόπο turtolino.gr, για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες. Η χρήση του turtolino.gr διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του turtolino.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.Χρήση των υπηρεσιών μπορούν να κάνουν μόνον ενήλικες.Η επιχείρηση «Turtolino» δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του turtolino.gr, ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

 

2. Το turtolino.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Η επιχείρηση «Turtolino» με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στο turtolino.gr ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του turtolino.gr

 

3. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στο turtolino.gr (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της επιχείρησης «Turtolino» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Οι χρήστες αποδέχονται, ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του turtolino.gr Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του turtolino.gr οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την επιχείρηση «Turtolino» για κάθε θετική και αποθετική της ζημιά. Η μη ενάσκηση από την επιχείρηση «Turtolino» των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

 

4. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την επιχείρηση «Turtolino» τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό  Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την επιχείρηση «Turtolino» για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την επιχείρηση «Turtolino» σε τρίτους. Η επιχείρηση «Turtolino» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημιά από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η επιχείρηση «Turtolino» δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα η μέλλουσα χρήση του turtolino.gr  σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και προϋποθέσεων Χρήσης.

 

5. Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης κάθε σελίδας μπορεί να προκύψουν τροποποιήσεις σχετικά με τα εμπορεύματα και τις τιμές. Η επιχείρηση «Turtolino» επιφυλάσσεται του δικαιώματός της για κάθε τροποποίηση ιδίως σχετικά με την κατασκευή, μορφή, χρώμα και όρους παράδοσης και εκτελέσεως των εμπορευμάτων. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στην επιχείρηση.

 

6. Η επιχείρηση «Turtolino» καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του turtolino.gr. Οι χρήστες αποδέχονται ότι η επιχείρηση «Turtolino» δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή /και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του turtolino.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η επιχείρηση «Turtolino» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημιά προερχόμενη από τη χρήση του turtolino.gr ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση «Turtolino» διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του turtolino .gr  για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.Αν και η επιχείρηση «Turtolino» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του turtolino.gr από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς. Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, ή άλλων συστημάτων προστασίας).

 

7. Η επιχείρηση «Turtolino» δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της, μέσω του turtolino.gr και των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών. Η επιχείρηση «Turtolino» χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς διαχείρισης πελατολογίου, έρευνας προϊόντων και σκοπούς marketing μόνο στον απαραίτητο βαθμό για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δεδομένα τα οποία αφορούν άτομα, μεταβιβάζονται στους εθνικούς φορείς και υπηρεσίες μόνο στα πλαίσια τα οποία προβλέπονται από το νόμο.Θέλουμε να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, προκειμένου να σας ενημερώνουμε, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να σας θέτουμε ερωτήματα σε σχέση με την καταλληλότητα των τελευταίων. Η συμμετοχή σε αυτά τα ερωτηματολόγια είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να απομονώσουμε τα δεδομένα αυτά. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο εκπρόσωπο μας. Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 & 13 του ν. 2472/1997.

 

8. Η επιχείρηση «Turtolino» μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του turtolino.gr για λόγους marketing. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή  του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

9. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα κατά τόπο δικαστήρια των Αθηνών.

 

10. Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το turtolino.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της επιχείρησης «Turtolino» στον αριθμό 210-9955102 και 6936785036. Επίσης μπορούν να επικοινωνούν με την επιχείρηση «Turtolino» στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 
© Turtolino.gr 2010 - Created by ArtisticWeb.gr
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!